Odoo image and text block

Quản Lý Nhân Sự

 • Thông tin hình ảnh nhân sự.
 • Quản lý hợp đồng.
 • Quản lý chấm công/tăng ca.
 • Quản lý nghỉ phép
 • Quản lý lương
 • Quản lý phê duyệt.

Odoo image and text block

Quản lý dự án

 • Thông tin dự án
 • Tiến độ dự án
 • Công việc được phân công (hình ảnh hiện trường)
 • Doanh thu dự án
 • Chi phí dự án
 • Báo cáo tài chính dự án
Odoo image and text block

Quản lý Tài Chính - Kế Toán

 • Quản lý thu/chi theo dự án
 • Quản lý công nợ khách hàng/Nhà cung cấp
 • Quản lý hóa đơn
 • Quản lý dòng tiền kế hoạch
 • Quản lý bút toán
 • Các báo cáo tài chính

 
Odoo image and text block

Quản lý Bán hàng/Mua hàng

 • Quản lý đơn hàng bán/mua.
 • Quản lý doanh thu/Công nợ
 • Quản lý xuất/nhập kho
 • Quản lý danh mục sản phẩm
 • Quản lý khách hàng/nhà cung cấp
 • Quản lý tồn kho/Dự báo tồn kho

Quy trình triển khai ERP

Khảo sát sơ bộ quy trình cty
Thu thập master data
Lập kế hoạch đào tạo
Lập kế hoạch vận hành
Theo dõi và nghiệm thu

Chi phí & thời gian

Chi phí khởi tạo/đào tạo: 5tr - 20tr
Chi phí vận hành/bảo trì: 2tr - 5tr
Chi phí trên không phát sinh thêm.
Thời gian khảo sát/thu thập data: 2 tuần
Thời gian hỗ trợ nhập liệu: 2 tuần

Cam kết sử dụng

Sử dụng Server, mạng độc lập
 Sử dụng tốt trên mobile app, web app
Hỗ trợ HDSD trực tuyến 24/24 - Free
Hỗ trợ lỗi nhập liệu - Free
Hỗ trợ chỉnh sửa cơ bản - Free