Danh sách sản phẩm

Sản phẩm chính của Simple Idea

Quản trị dự án

Quản lý bảng dự toán (BOQ)
Quản lý tiến độ công việc
Quản lý dự trù chi phí
Quản lý quyết toán theo đợt thanh toán
Quản lý phân bổ chi phí chung
...

Quản lý nhân sự

Quản lý tuyển dụng
Quản lý nhân viên - hợp đồng
Quản lý chấm công - theo ca
Quản lý tạm ứng chi phí
Quản lý lương
Quản lý đánh giá nhân viên

Quản lý tài chính

Quản lý bán hàng
Quản lý mua hàng
Quản lý kho bãi
Quản lý công nợ
Quản lý tài sản cố định
Quản lý chi phí theo dự án
... 

Hệ thống Enterprise Resource Planning - ERP

Odoo CMS - a big picture

Thông tin về hệ thống ERP

Chức năng chính của ERP đó là tích hợp tất cả mọi phòng ban, mọi chức năng của công ty lại trong một hệ thống máy tính duy nhất để dễ theo dõi hơn, nhưng đồng thời cũng đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

Thông tin thêm »